การตรวจเอกซเรย์คัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose Computed Tomography : LDCT)

31 มีนาคม 2022|Uncategorized|