นพ. ปาณทัต แกล้ววาที

2 กันยายน 2019|อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. ชาธิษณ์ จันทกนกากร

16 สิงหาคม 2019|รังสีแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

พญ. สุภัคศกาญจน์ ยุวนสมิต

8 พฤศจิกายน 2018|รังสีแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. ชนภัทร วังกังวาน

8 พฤศจิกายน 2018|แพทย์รังสีร่วมรักษา, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

8 พฤศจิกายน 2018|แพทย์รังสีร่วมรักษา, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว

8 พฤศจิกายน 2018|อายุรแพทย์โลหิตวิทยาและมะเร็งโลหิตวิทยา, แพทย์เฉพาะทาง|

นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

8 พฤศจิกายน 2018|นรีแพทย์มะเร็งวิทยา, แพทย์เฉพาะทาง|

พญ. ชญาดา ชนะศรีโยธิน

8 พฤศจิกายน 2018|แพทย์เฉพาะทาง, โสต ศอ นาสิกแพทย์|

นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

8 พฤศจิกายน 2018|อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ, แพทย์เฉพาะทาง|

นพ. กิตติ ตั้งอมตะกุล

8 พฤศจิกายน 2018|ศัลยแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง|