AHCC หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Active hexose correlated compound เป็นกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สกัดจากเห็ดสายพันธุ์ Basidiomycete เช่นเห็ดชิตาเกะเป็นต้น

โดยอ้างว่ามีผลต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

อาหารเสริม AHCC ได้รับการทดสอบทั้งในสัตว์และมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในด้านผลทางแอนติ้อ๊อกซิแดนท์ และการสร้างเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย “ซึ่งพบว่าการศึกษาในมนุษย์ มุ่งเน้นในแง่การลดผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด”

6110-ar-ahcc-1

ผลการทดลองในสัตว์

ในการทดลองกับสัตว์ประเภทหนู มุ่งประเด็นไปที่ AHCC มีผลการการลดอุบัติการณ์ การดำเนินโรคมะเร็ง และผลข้างเคียงต่อการให้ยาเคมีบำบัดอย่างไร

ยกตัวอย่าง มีการทดลองให้ AHCC ในหนูที่ได้เพาะเนื้อเยื่อมะเร็งผิวหนัง (melanoma) และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ซึ่งพบว่ามีผลให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายสัตว์ทดลองช้าลงกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการฝังเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid leukemia) ที่ได้รับ AHCC จะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าหนูที่ไม่ได้รับ AHCC

ในแง่เสริมฤทธิ์ยาเคมีบำบัด มีหลายการศึกษาที่พบว่า AHCC ช่วยเสริมฤทธิ์ยาเคมีบำบัด cisplatin ในหนูทดลอง ช่วยให้ก้อนมะเร็งเล็กลงมากกว่าหนูที่ไม่ได้ AHCC

สำหรับมะเร็งเต้านมพบว่า AHCC ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา Tamoxifen หรือ Letrozole ในหนูทดลอง แต่กลับมีผลเพิ่มความอยากอาหาร ช่วยการทำงานของไตให้ดีขึ้น และลดการกดไขกระดูกได้ รวมทั้งลดผลแทรกซ้อนทางตับของยา 5-FU

ผลการทดลองในมนุษย์

จากการศึกษาผลข้างเคียงของ AHCC ในอาสาสมัครที่ร่างกายแข็งแรง พบว่าแม้จะได้รับ AHCC ในขนาดสูงติดต่อเป็นเวลา 14 วัน ไม่พบผลข้างเคียงใดๆในภายนอก รวมทั้งไม่พบความผิดปกติของเลือดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่อย่างไร

6110-ar-ahcc-3

ในการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 28 ราย ที่สุ่มได้รับ AHCC 3 กรัมต่อวันกับยาหลอก (placebo) พบว่าผู้ที่ได้รับ AHCC จะพบว่ามีค่า เซลล์ชนิด CD-8 positive T cells มีค่าสูงขึ้นในช่วงได้รับยาเคมีชุดที่ 6 แต่ไม่มีความแตกต่างของระดับ CD-4 positive T cells และ CD-8 positive T cells ในช่วงแรกของการได้รับยาเคมีบำบัด

ถึงแม้ว่าการศึกษาของ AHCC จะมุ่งเน้นไปในด้านการลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดก็ตาม พบว่ามี 2 การศึกษาที่วิเคราะห์ผลของ AHCC กับมะเร็งตับ กล่าวคือ มีการศึกษาาผู้ปวยมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma: HCC) จำนวน 269 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดตับนำส่วนมะเร็งออกแล้ว พบว่าผู้ที่ได้รับ AHCC หลังผ่าตัด จะมีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งตับกลับซ้ำช้ากว่า (Hazard ratio [HR], 0.64, 94% Cl, 0.43-0.95, P = 0.028) และเพิ่มระยะเวลารอดชีวิตได้ (OS; HR, 0.42; 95% Cl, 0.25-0.70, p = 0.0009) เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ AHCC

นอกจากนั้นพบว่าทีการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะแพร่กระจาย ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดหรือ การให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแบบ Chemoembolization ได้ การได้รับ AHCC จะยืดค่าเฉลี่ยอายุจาก 1.5 เดือน เป็น 3.5 เดือน

6110-ar-ahcc-4

ในด้านผลการลดผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด ในการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 41 ราย ได้ยาเคมีกลุ่ม Antracyclined และ taxanes พบว่า AHCC จะลดระยะเวลาการเกิดช่วงเม็ดเลือดขาวต่ำจากยาเคมีบำบัด (odds ratio [OR], 0.3; 95% Cl, 0.5-0.8; P = 0.16 ) และลดความต้องการยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาว (G-CSF) (P = 0.008)

การศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน ที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนด gemcitabine รวมกับ AHCC 2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสามารถลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด เกรด 3 อย่างมีนัยะสำคัญ (17% vs 53%, p = 0.005) และลดผลข้างเคียงด้านการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (17% vs 56%, P = 0.0007) เมื่อกับผู้ที่ไม่ได้รับ AHCC

กล่าวโดยสรุป

ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง AHCC อาจมีผลต่อต้านมะเร็งและเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ และจากการศึกษาในมนุษย์ บ่งชี้ว่าผู้รับประทานสามารถทนผลข้างเคียงของ AHCC ได้ และอาจลดผลข้างเคียงของการได้รับยาเคมีบำบัด

มี 2 การศึกษาที่อาจชี้ว่า AHCC อาจช่วยให้ผลการรักษาผู้ปวยมะเร็งตับให้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลนี้

6110-ar-ahcc-5

#AHCC #A.H.C.C. #อาหารเสริมโรคมะเร็ง #โรคมะเร็ง #ยาเคมีบำบัด #อาหารเสริมลดผลข้างเคียงยาเคมีบำบัด #มะเร็งตับ #มะเร็งตับอ่อน #มะเร็งรังไข่ #ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9 #จุฬารัตน์9

ที่มา https://www.cancertherapyadvisor.com/fact-sheets/cancer-ahcc-fact-sheet/article/749904/2/