การแบ่งระยะมะเร็งเต้านมใช้ระบบที่เรียกว่า ระบบ TNM (Tumor, Node, Metastasis) เพื่อให้เกิดการจำแนกและจัดอันดับระดับความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ระบบ TNM มีสามส่วนหลัก ดังนี้

1. ระยะที่มีผลต่อเนื้อเยื่อ (Tumor stage)

 • T0: ไม่มีการพบเนื้องอกของมะเร็งในเต้านม
 • Tis: มะเร็งสมอง (carcinoma in situ) ที่ไม่ได้แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่น
 • T1-T4: ระบุขนาดของเนื้องอกมะเร็งในเต้านมและการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบข้าง โดย T1 เป็นขนาดเล็กที่สุดและ T4 เป็นขนาดใหญ่ที่สุด

2. ระยะการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (Node stage)

 • N0: ไม่มีเซลล์มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
 • N1-N3: ระบุจำนวนและตำแหน่งของเซลล์มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง โดย N1 เป็นการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงขนาดเล็กที่สุดและ N3 เป็นการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงขนาดใหญ่ที่สุด

3. ระยะการกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย (Metastasis stage)

 • M0: ไม่มีการกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
 • M1: มีการกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

ด้วยการผสมผสานข้อมูลจากสามส่วนหลักนี้ จะสามารถแบ่งระยะมะเร็งเต้านมได้เป็นระยะและ%โอกาสการอยู่รอดที่ 5 ปีดังนี้

 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 0 หรือ DCIS ( Ductal Carcinoma In Situ) เซลล์มะเร็งเพิ่งก่อตัวขึ้นจำกัดอยู่ภายในเนื้อเยื่อฐานรากยังไม่แบ่งตัวลุกลามสู่ภายนอกขอบเขต โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 99%
 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 มะเร็งมีการลุกลามออกมานอกเนื้อเยื่อฐานราก แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และขนาดก้อนมะเร็งไม่เกิน 2 ซม. โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 98%
 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งขนาดเกิน 2 ซม.แต่ไม่เกิน 5 ซม.ที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรือมะเร็งขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซม. แต่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว ถ้ามะเร็งยังไม่เข้าต่อมน้ำเหลือง โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 98%
 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่เกิน 5 ซม. หรือมะเร็งมีการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองรักแร้จำนวนหลายต่อมทั่วไปหมด โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 84 %
 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 เป็นระยะสุดท้ายคือมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง เป็นต้น โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 24 %