นพ. พงศ์บุณย์ พรหมเมืองขวา

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก ระหว่างวิธี Closed hemorrhoidectomy และ Semi-closed hemorrhoidectomy , วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป