นพ. นิลพันธุ์ นิลสุ

สาขา: ศัลยศาสตร์

ประวัติ/การศึกษา

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ 2538 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันอังคาร 17:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ 07:00 – 22:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9