นพ. ณัฐนพชัย เงินแย้ม

สาขา: รังสีวิทยาทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

  • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, 2546

การฝึกอบรม

  • ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย, 2544
  • Vocational Training on HIFUNIT9000 Ablation System, 2559

ประกาศนียบัตร

  • Coronary CT Angiography for Beginner with Hands-On Training in Interpretation (Level I), Advanced Diagnostic Imaging Center (AIMC), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2013

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 19:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 19:00 น.
วันพุธ 07:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9